Våra projekt

IUC Industrihubb är projektägare eller projektdeltagare i flera projekt med syfte att stärka industrin i Örebro län och därmed skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar.

*Vi välkomnar alla de över 650st tillverkande industriföretagen i länet som medlemmar i Industrihubben. Läs mer om medlemskapet.

Förstudie: Industrins behov av korta utbildningsinsatser

Industrihubben startar en otroligt viktig förstudie. Vi ska hitta industrins behov av korta utbildningsinsatser och sedan söka EU-stöd för att helt eller delvis finansiera utbildningar 2025-2027.

Läs mer

Starkare industri

Projektet Starkare Industri syftar till att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft samt skapa arbetstillfällen i dessa företag. Genom projektet kommer fler företag bli medvetna om möjligheterna, men även påbörja eller fortsätta, sitt utvecklingsarbete inom produktionseffektiviseringar, digitalisering och automation.

Läs mer om Starkare industri

Robotkraft 5.0

Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Västmanland, Sörmland och Örebro Län som vill öka sin effektivitet med hjälp av flexibel robotbaserad automation. Medverkande företag erbjuds en förstudie med ett förslag på koncept i form av simulering eller en fysiskt demonstrator.

Läs mer om Robotkraft 5.0

Strategisk kompetensförsörjning  

Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Örebro län med syfte att förstärka företagens förmåga att strategiskt arbeta med sin kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. 

Läs mer om Strategisk kompetensförsörjning

(Avslutat) Pilotprojekt för Regionala försörjningskedjor

För länets industriföretag råder en volatil affärsmiljö med många utmaningar som inte går att styra över. Dock kan man styra över vissa delar, exempelvis störningarna i leveranskedjorna. Genom detta pilotprojekt kan vi skapa metodik och förutsättningar för fler regionala affärer, vilket stärker oss som industriregion.

Projektet genomförs i samverkan med Västra Bergslagens Industriförening och Möckelnföretagen.

Läs mer om Regionala försörjningskedjor

(Avslutat) Omställningslyftet

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen?

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Läs mer om Omställningslyftet

(Avslutat) Industrihubb Örebro län

Detta projekt skapar ett industriellt utvecklingscenter (IUC) i vårt län. Med ett IUC får vi bättre förutsättningar för industriföretagen att ta del av europeiska, nationella och regionala stöd. Det etableras också en aktör som kan agera agent/mäklare mellan ett företags utvecklingsbehov och existerande stöd, projekt, utlysningar och expertorganisationer. Det etableras också ett naturligt nätverk för diskussion, samverkan och erfarenhetsutbyte.

Projektet består av tre stora byggblock, förstå industrins behov, agera likt ett industriellt utvecklingscenter, samt att etablera en permanent organisation.

Läs mer