Industrihubb Örebro län

Detta är projektet för att skapa ett industriellt utvecklingscenter (IUC) i vårt län. Med ett IUC får vi bättre förutsättningar för industriföretagen att ta del av europeiska, nationella och regionala stöd.

Vi bygger också en aktör som kan agera agent/mäklare mellan ett företags utvecklingsbehov och existerande stöd, projekt, utlysningar och expertorganisationer samt när det inte finns existerande stöd så kan vi alltid skapa en ansökan. Utöver det etableras det naturligt ett nätverk för diskussion och samverkan.

Projektet består av tre stora byggblock, förstå industrins behov, agera likt ett industriellt utvecklingscenter, samt att etablera en permanent organisation.

Förstå industrins behov

För att kunna skapa en organisation som uppfyller behoven från länets industriföretag behöver utvecklingsbehoven hos företagen kartläggas. Ambitionen är att göra intervjuer och behovsanalyser hos signifikant del av industriföretag. Det är även en ambition att förstå behoven från så många som möjligt av länets industrigrenar.

Som stöd i detta arbete använder projektet IUC-nätverkets metodik för behovsanalys, Tillväxt Befintligt Näringsliv (TBN) med det som grund skapar projektet förståelse, statistik och underlag för att agera likt ett IUC.

Agera likt ett IUC-bolag

Under projektets gång är ambitionen att arbeta så likt ett IUC-bolag som möjligt. Första steget i detta är att bli en samarbetspart i IUC-nätverket. Det innebär att IUC Sveriges alla nationella projekt, erbjudanden och insatser öppnas upp för länets industriföretag.

Vidare testar projektet sig fram för vilka typer av erbjudanden som bör erbjudas till länets företag i framtiden. Testerna tar sig ursprung i behov från ett antal företag och där efter utvärderas det om metodiken och upplägg bör ingå i medlemserbjudande och/eller framtida projektansökningar.

En annan viktig del är att lära sig ett IUC-bolags roll i främjande- och innovationssystemet. Det är att vara en aktör som har nätverk och relation med alla andra aktörer och med sin kännedom och närhet till företagen kan ha en matchande funktion mellan behov och tillgängliga stöd.

Etablera en permanent organisation

Ett IUC-bolag är ett bolag som samlar den lokala industrin antagligen som aktieägare i bolaget eller som medlemmar i en förening som i sin tur äger företaget. För vårt län fungerar formen med en ägande via en förening bäst.

Projektet ska etablera en permanent organisation bestående av förening, aktiebolag, affärsmodell, strategier och en initial bas av medlemmar.

 

Finansiär

Projektet finansieras av Region Örebro län, och utförs av Business Region Örebro.