Stadgar för Industriföreningen Industrihubb

 

§ 1. Namn
Föreningens namn är Industriföreningen Industrihubb. 

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål: 

 • att verka för industrins utveckling i Örebro län 
 • verka för att skapa ett industriellt utvecklingscenter (IUC) i länet 
 • att vara en aktiv ägare i länets IUC när det skapats 

§ 3. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Örebro län. 

§ 4. Organ

Föreningens organ är:  

1) Årsmötet
2) Styrelsen
3) Revisorer 

§ 5. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla tillverkande och utvinnande industriföretag med verksamhet i Örebro län. 

Till medlem i föreningen kan antas det företag som erlagt medlemsavgift och serviceavgift för året. 

§ 6. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål. 

7. Utträde

Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året innan utträde. 

§ 8. Medlemsavgiften

Föreningens medel består av medlemsavgiften och serviceavgiften. Båda är årliga och fastställs av årsmötet. 

Betalda avgifter återbetalas ej.  

§ 9. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före april månads utgång. Extra årsmöte ska avhållas när 2/3 delar av styrelsen så finner eller när 1/3 delar av föreningens medlemmar så påkallar. 

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 14 dagar före årsmötesdagen. 

§ 10. Rösträtt vid årsmöte

Alla som har betalat medlemskap har rösträtt. 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. 

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen som inte är medlem i föreningen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. 

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. Personval hanteras med sluten omröstning. 

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet, utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. 

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning. 

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 30 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. 

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen. 

§ 12. Ärenden på årsmötet

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Val av ordförande och protokollförare för mötet 
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll 
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna 
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse 
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Fastställande av årsavgifter 
 11. Val av ordförande 
 12. Val av övriga ordinarie ledamöter 
 13. Val av suppleanter till styrelsen 
 14. Val av valberedning 
 15. Val av två revisorer 
 16. Övriga frågor 
 17. Årsmötets avslutande 

§ 13. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. 

Sammansättningen i styrelsen ska sträva efter en bred kompetensbas som speglar mångfalden i länets industri och vara väl fördelad och innehålla representanter från olika industrigrenar, samt från olika delar av länet. 

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Av detta framgå vilka som varit närvarande och vilka beslut som fattats. Har skiljaktig mening förekommit, skall denna föras till protokollet. Protokoll skall justeras av ordföranden och en därtill utsedd ledamot. 

§ 14. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. 

Det åligger styrelsen:

 • att verkställa av årsmötet fattade beslut 
 • att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper 
 • att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret 
 • att till årsmötet ge förslag till budget för kommande räkenskapsår 
 • att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar 
 • att tillsätta styrelseposter i länets IUC-bolag 
 • att framföra föreningens ståndpunkter i ägardirektivet till länets IUC-bolag  

Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom. 

§ 15. Föreningens ledning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas. 

§ 16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser. 

§ 17. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. 

§ 18. Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. 

Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 19. Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet. 

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 1 månad före årsmötet. Förslaget skall senast 2 veckor före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 1 vecka före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande. 

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster. 

§ 20. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. 

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stödjas av minst 2/3 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna. 

Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området. 

§ 21. Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

 

Antagna vid årsmöte 2022-08-16