Ägardirektiv

Historik/Bakgrund 

IUC Industrihubb AB grundades sent hösten 2022 och har varit operativt från början av 2023. Syftet är att vara IUC-bolaget i Örebro län och därmed verka för att stärka länets industri. I skrivande stund är den ideella föreningen Industriföreningen Industrihubb ensam ägare av IUC Industrihubb AB. 

Genom detta ägardirektiv ges aktiebolaget ägarnas förväntningar för kommande år. I plan ligger att revidera och hålla detta direktiv aktuellt på årsbasis. 

1. Verksamhet

 Den nuvarande verksamheten vilar på två ben och dessa ska fortsatt vara grunden för IUC Industrihubb ABs verksamhet. Det första benet är att erbjuda nätverk, utbildningar och insatser. Det andra benet är att söka och genomföra offentligt hel- eller delfinansierade projekt. 

Fokusområden för kommande år är: 
 • Produktionseffektivisering. 
 • Kompetensutveckling av befintlig personal. 
 • Stöttning för det enskilda företaget i aktuella industrifrågor. 
 • Stärka attraktionskraften för industrin som arbetsgivare. 
2. Verksamhetsstruktur 

IUC Industrihubb AB ska fortsatt vara majoritetstyrt och majoritetsägt av Industriföreningen Industrihubb. 

En minoritetspost om max 20% kan säljas till en eller flera offentliga aktörer om, och endast om, det ger fördelar för Industriföreningen Industrihubbs medlemmar, länets industri som bransch samt det offentliga systemet. 

3. Tillväxt under perioden 

Tillväxtambition är att vara 100 medlemmar senast 2027.  Utöver det ska behoven styra verksamhetens omfattning. 

4. Finansiering av expansion/uppbyggnad 

Finansiering av verksamheten ska ske genom eget kassaflöde, samt genom krediter. 

5. Finansiella mått  

Robusthet i ekonomi är det viktigaste för att kunna bedriva verksamheten. Därför behöver bolaget bygga en kassa om 25% av personalomkostnaden. Syftet med de likvida resurserna är att hantera riskerna enligt punkt 8. 

Ingen utdelning till ägarna. 

6. Marknaden 

Marknaden för IUC Industrihubb AB är industrin i länet samt offentliga aktörer. Huvudmarknaden för den del av verksamheten som bedriver offentligt finansierade projekt är länets små och medelstora industriföretag. 

Genom gott ambassadörskap och bra marknadsföring etablera/stärka och få utväxling av de två varumärkena. Det nationella IUC och det regionala Industrihubb.  

Industrihubben ska samarbeta med andra organisationer för att få större utväxling för sina medlemmar och för länets industri som helhet.   

IUC Industrihubb ska alltid leverera kvalitativa insatser. Detta ger nöjda kunder och leder till att alltid vara det självklara valet. 

7. Medarbetare 

IUC Industrihubb AB ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Som lever som den lär och föregår med gott exempel.  

Våra medarbetare har hög kompetens, rätt personlighet och rätt förmåga för att arbeta i det sammanhang IUC Industrihubb verkar. 

Kollektivavtal finns. 

8. Riskavvägande 

Verksamheten bär med sig ett antal större risker som ska hanteras på ett proaktivt sätt. 

 • Finansiella risker
  Verksamheten blir oerhört kreditberoende på grund av projektens utformning där kostnader upparbetas över en period, vanligtvis halvår, och där till efterkommande handläggning hos myndigheter. Denna risk behöver mötas med att bygga upp egen kassa och beroendet av kreditgivare bör minimeras. 
 • Projektrisker
  Det finns risker med de projekt som IUC Industrihubb driver kopplat till såväl projektmål som kostnadstäckning. För att möta denna risk måste verksamheten arbeta proaktivt samt ha riskminimerande rutiner. 
 • Operativa risker
  Exempelvis risker kopplat till personal och anställningsformer. 
9. Produktutveckling och produktförnyelse 

IUC Industrihubb AB ska produkt- och tjänsteutveckla löpande baserat på den regionala industrins behov. Detta kopplar till att hitta rätt innehåll i de aktiviteter och insatser som erbjuds medlemmarna så som utbildningar, seminarier och nätverk, men även att hitta helt nya former av erbjudanden.     

Dessutom ska produkt- och tjänsteutveckling ske genom att söka nya utvecklingsprojekt baserat på medlemmarnas behov och möjligheterna i utlysningar från olika offentliga aktörer/fonder. 

10. Framtida ägare 

IUC Industrihubb AB ska etableras som en långsiktig institution kopplat till den regionala industrin och det företagsfrämjande system som finns här. Därmed finns inget syfte att ha en annan majoritetsägare än en ideell industriförening. 

Industriföreningen Industrihubb
genom ordf. Torbjörn Appelqvist