Vårat syfte – Varför:

Vi tror på en ständig utveckling och att utmana nuläget. Det tror vi på för att vår värld och omvärld hela tiden förändras, och denna ändringstakt blir hela tiden snabbare.

Vi tror också att utveckling i en komplex och föränderlig omvärld behöver drivas gemensamt. Ensam är inte stark. Samarbete, utbyte och gemensamt lärande krävs för att vara i takt med omvärlden.

Vad vi gör:

Vi vill gemensamt driva industriutveckling i hela Örebro län genom aktiviteter och insatser utifrån industriföretagens uttalade behov och identifierade potential.

Genom att driva industriutveckling vill vi få en stark, intressant och fortsatt konkurrenskraftig industri som hela tiden utvecklas i takt med omvärlden.

Vi arbetar med utveckling inom alla de områden som innefattas i att vara en industriverksamhet.


Vi vill att tillgängliga stöd och resurser på regional, nationell och europeisk nivå kommer länets industriföretag till godo.

Vi påverkar det offentliga genom att lyfta och synliggöra industrins behov och potential.

Hur vi gör det:

Vi driver utveckling gemensamt där vår verksamhet och inriktning styrs av industrin genom föreningsmedlemmar och styrelse. Allt vi gör skall ge industriell nytta.

Arbetet sker genom etablerade och effektiva processer och strukturer. Insatser och erbjudande sker i egen regi eller genom andra aktörer när dessa är bäst lämpade att ge effektiv nytta i det givna fallet.

Utvecklingsinsatserna sker till stor del med hjälp av, och inom ramarna för systemen för företagsstöd och innovation.

Vi skall vara den naturliga kanalen för att koppla ihop industriverksamheter och aktörer som finns i stödsystemen för att maximera industrinyttan.

Läs mer om vad vi gör och våra satsningar.

Vårt arbete och verksamhet styrs av ett antal vägledande principer:

 

 

Alltid industrinytta – är en grundförutsättning. Blir agendan och motivet för verksamheten en annan än industrinytta faller allt. Med industrinytta menas verksamhet, aktivitet och insatser som direkt eller indirekt bidrar till att regionens industriföretag tar steg mot förbättrad produktivitet, effektivitet och ökad kundnytta i form av kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. En lönsam välmående industri i kontinuerlig rörelse och utveckling.

Styrd av industrin – Industrin är verksamhetens kund, dem vi skapar värde för, och kunden behöver ha en styrande position med majoritet av mandaten. Är inte detta på plats och andra agendor än industrins bästa blir styrande så urholkas förtroende och därmed förmåga att agera för industrinytta. För att alltid säkerställa industrinytta så behöver regionens industri ha det avgörande ordet om verksamhetens innehåll och inriktning.

Analys och förståelse, behov och potential – Verksamhetens aktiviteter och insatser utgår från de direkta behov som industriella företag presenterar, dessutom behöver verksamheten baseras på den potential som finns men som ej alltid identifieras av företaget för att accelerera utveckling och industrinytta. Behov och potential tas fram genom fakta, analys och god förståelse av den industriella verkligheten och pågående utveckling.

Långsiktighet – Och uthållighet, är en förutsättning för att få effekt då utveckling och omställning tar tid. Grunden i verksamheten behöver vara långsiktig och kan ej vara knuten till projektfinansieringsperioder. Att bygga förtroende kräver tid och långsiktighet.

Kvalitet och restriktiv hållning – Hellre en fokuserad, relevant och långsiktig verksamhet med innehåll enligt kundens behov och potential än en mängd och bredd baserad på de senaste modeorden.

Samarbeta och samverka – med de organisationer som är bäst lämpade inom ett visst område eller insats, från ett lokalt till ett nationellt sammanhang. Det är naturligt att vara en del i IUC strukturen för att lära och dela med liknande organisationer.

Heller avstå än att framhäva – den egna verksamheten. Det finns inget egenvärde att göra insats, aktivitet eller projekt i egen regi om någon annan organisation gör det bättre. Samarbete och att tillgängliggöra för regional industri ger effektivt nyttjande av medel.

Främjar hela regionen – för bred utveckling och för att ta tillvara den potential alla industriföretag bidrar med i ett gemensamt sammanhang.

Basfinansierad – verksamhet för att långsiktigt arbeta för industrinytta. De är en förutsättning för att möta företagen där de är och vid den tidpunkt som passar, en förutsättning för att åstadkomma kontinuitet och ha trovärdighet.